منشور اخلاقی شهرداری

منشور اخلاقی شهرداری برف انبار
خدمتگزاران شهرداری تمامی همت خود را در راستای رضایتمندی شهروندان عزیز به کار خواهند برد ، لذا خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی زیر می دانند:
به موقع در محل کار حضور یافته و نسبت به همکاران و ارباب رجوع با خوشرویی و متانت رفتار شود
جهت جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع صحبت ها و خواسته های آنان را به دقت گوش داده و سپس راهنمایی لازم و مقتضی صورت پذیرد
ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت ، انصاف و بدون تبعیض انجام پذیرد
وظایف محوله در راستای اهداف شهرداری و منطبق با قوانین و مقررات ، همراه با نظم ، دقت ، سرعت و با رعایت سلسله مراتب ادارب صورت پذیرد
از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه ، سفارش و … خودداری گردد
فعالیتها بر اساس دستورالعملها و بخشنامه ها انجام ، و از اعمال سلیقه های شخصی پرهیر شود
مسئولیت پذیری و رعایت وجدان کاری در راستای اهداف شهرداری صورت پذیرد
ضمن حفظ رازداری ، از شایعه سازی ، تهمت ، غیبت و خبر چینی جدا خودداری شود
تعمیدات و ملزومات اداری به صورت دقیق و منظم استقرار یابند و از اسراف و مصرف بیهوده جدا خودداری شود . ضمنا صرفه جویی در استفاده از اموال رعایت شود
از استعمال دخانیات به ویژه در ساختمان و دفتر کار پرهیز شود
ستاد اجرایی طرح تکریم ورضایت ارباب رجوع شهرداری برف انبار