چارت سازمانی شهرداری

الف : حوزه شهردار
۱- شهردار
۲- متصدی اموردفتری وبایگانی
۳- معاون

 ۴- متصدی حراست
 ۵- متصدی روابط عمومی وپاسخگویی به شکایت

ب ) امورعمرانی وشهرسازی
۱- کارشناس شهرسازی
۲- کارشناس عمران وماموربازدید

ج )خدمات شهری
۱- کارشناس مسئول خدمات شهری
۲- متصدی خدمات شهری
۳ – آتش نشان(راننده)

۴- آتش نشان(راننده)
۵- آتش نشان(راننده)

ح) اموراداری ومالی
۱- کارشناس اموراداری وکارگزینی
۲- کارشناس مسئول امورمالی
۳- حسابداروماموروصول
۴- جمعداروامین اموال
۵- کارپرداز

خ) دبیرخانه شورای اسلامی شهر
۱- متصدی اموردبیرخانه شورای اسلامی شهر