ماه: شهریور ۱۳۹۸

سخن شهردار

سپاس بیکران وحمــــد و ثنای وبی انتها، قــدرت لایزل احـــدیت را که چشمــه جوشان فضل اسـت، رحمـــان ورحیم است وجاودان،…