قوانین خدمات شهری

وظایف شهرداریها در حوزه خدمات شهری

وظایف شهرداریها در حوزه خدمات شهری عمده وظایف شهرداریها در حوزه خدمات شهری در چا رچوب مفاد ماده ۵۵قانون شهرداری تعریف شده است.وآنچه که به عنوان خدمات شهری توسط این نهاد عمومی انجام میشود به شرح زیر است:

۱- خیابان سازی وآسفالت سازی شامل:-احداث وتوسعه وتسطیع معابر-آسفالت-جدول سازی –پیاده روسازی –تعمیرات ولکه گیری آسفالت وکف سازی های معابر
۲-خدمات بهداشتی شهری شامل:-رفت وروب ونظافت شهر-جمع آوری وحمل ودفع زباله-خدمات بهداشتی ودرمانی –کشتار گاه –گورستان وغسالخانه –مبارزه با آلودگی هوا
۳-پارک سازی ودرختکاری وزیباسازی شهر شامل:-ایجاد وتوسعه ونگهداری پارکها –در ختکاری معابر (ایجاد ونگهداری) –میادین وتزیُنات شهری –چراغانی وجشن ها
۴-حفاظت شهر شامل:-جلوگیری از وقوع حریق-اطفاء حریق-سیل بندی ومسیل ها –دفاع غیر نظامی –رفع خطر ازساختمان های شکسته وکهنه ومزاحم-ترافیک
۵-فواید عامه شامل:-آب فاضلاب- برق-گاز
۶-خدمات اجتماعی شامل:-امور اصناف وپیشوران ونظارت در نرخ هاواوزان-خانه سازی وتجدید بنای محله های قدیمی-جلب سیا حان وهتل ومهما نخانه –حمل ونقل شهری –امور ورزشی وتربییتی وتفریحات سالم-موزه هاونمایشگاه هاوکتابخانه های عمومی بر اساس قانون شهرداریها(۱۳۳۴)تقریبا تمام تاسیسات شهری از جمله تاسیسات آب ففاضلاب وبرق زیر نظر شهرداری ها اداره می شد،اما بارشد وگسترش نظام اداری کشور ،اداره این تاسیسات به سازمانهای دولتی وابسته به وزارت نیروواگذار گردید واداره تاسیسات گاز رسانی نیز بر عهده شرکت ملی گاز ایران نهاده شد وشهرداریها نقش قبلی خود را در اداره تاسیسات خدمات شهری در جهت تاُمین انرژی از دست دادند . اما اکنون تاسیساتی که در مدیریت وبرنامه ریزی آنها به عهده شهرداری است، عبارتند از گورستان ها ، میادین میوه وتره بار،پایانه های مسافر بری وگشتارگاه های شهری .همان طور که بیان شد شهرداری هابه عنوان نهاد اجرایی ،مدیریت شهری که وظیفه حفاظت از فضاهای شهری ،ساخت وساز واجرای برنامه های توسعه شهری را بر عهده داردلذا هر گونه دخلوترف درفضای شهری باید باکسب اجازه از این نهاد صورت گیرد .وظایف خدمات شهری شهرداریها از نظر توزیع اعتبارات بودجه ای -درقالب برنامه های زیر تعریف ودسته بندی شده است:۱-برنامه رفت وروب ونظافت شهر الف-رفت وروب ونظافت شهر ب-جمع آوری ودفع زباله ج-دفع حیوانات مزاحم
۲-برنامه نگهداری وبهبود محیط شهری الف-اداره امور گشتارگاه ها ب-اداره امور گورستانها ج-اداره امور پارکها وفضای سبز ۰(نگهداری پارکهاو فضای سبز نگهداری میادین) د-پلاک کوبی ونام گذاری
۳-امور آتش نشانی و خدمات ایمنی وحفاظت شهر الف –جلو گیری از وقوع حریق واطفاءآن ب- رفع خطرازساختمان های شکننده وکهنه ومزاحم ج-نگهداری ولایروبی مسیل ها د- هدایت آبهای سطحی ذ- نگهداری ومراقبت از شبکه فاضلاب
۴-برنامه بهبود ترافیک الف-ترافیک شهری (مطالعات ومدیریت سیستم حمل ونقل ترافیک)ب-اداره امور پارکینکها وپاراکو مترها )
۵-برنامه حمل ونقل شهری الف-اتوبوس رانیو مینی بوس رانی ب- تاکسیرانی ج- اداره امور حمل ونقل زیر زمینی
۶-برنامه خدمات اجتماعی الف- اداره امور هتل ها ورستوران ها ی وابسته به شهرداری ب- نگهداری مجتمع های تفریحی وابسته به شهرداری ج-کمک در امور ورزشی، تفریحات سالم ونظارتبر امور سینما ها با توجه به موارد مذکور به نظر می رسد شهرداریها به عنوان مهم ترین عامل ایجاد مولفه های ز ندگی شهری وظایف خطیری پیش رو داشته وعلاوه بر انجام وظایف پیش بینی شده در قانون شهرداری ها وافزایش رو به رشد تعداد شهر هاو جمعیت شهر نشینی،وظیفه شهرداری ها به عنوان ارایه کننده بخشی از خدمات شهری صرف ،از اهمییت بیشتری بر خوردار باشد.گر چه این توجه در قانون برنامه سوم وچهارم اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی کشور مدنظر قرار گرفته است ولی تاکنون در واگذاری وظایف جدید (البته وظایف منتزع شده از شهرداری ها در سال های قبل) اقدام عملی صورت نگرفته است .شهرداری ها به منظور ارایه خدمات مطلوب به شهروندان و به د لیل گستردگی حوزه خد مات شهری ،ووظایف خاصی که در نظافت ورفت وروب شهر،خدمات حمل و نقل عمومی ،خدمات ایمنی و….بر عهده دارندعموماً اقدام به تاسیس سازمان های تخصصی متولی،خدمات شهری در حوزه های مختلف به شرح زیر می نمایند البته این واحد ها با توجه به بزرگی شهر ودرجه شهرداری متفاوت،متنوع ودارای وظایف خاص نیز می باشند،بنابراین تشکیل نهاد های تخصصی برای انجام وظایف خاص یکی از برنامه های حکومت های –سازمان پارکها وفضای سبز – سازمان گورستا ن ها-سازمان میادین میوه وتره بار-سازمان زیبا سازی- سازمان گشتارگاه ها-سازمان بازیا فت وتبدیل مواد-سازمان خدمات موتوری سازمان اتوبوسرانی –سازمان مینی بوسرانی –سازمان نظارت بر تاکسرانی خدمات شهری ومشارکت مردمی مشارکت اگر چه به معنای عام آن از دیر باز بازندگی انسان پیوندداشته،اما به معنای جدید ازعرصه سیاست وپس از جنگ دوم جهانی آغاز گردید.علی رغم شکل گیری اندیشه مشارکت درتمام ابعاد زندگی،این گستردش هنوز به صورت علمی دیده نمی شود.در میان عواملی که ازگسترش سریع مشارکت جلوگیری می کنند،نبود فلسفه ای که کوشش های مشارکت جویا نه رافراهم آورد،فهم آن راآسان گرداند ونسبت به آن تعهد بیا فزاید بارز است.مشارکت پدیدهای ذهنی است که بدون فلسفه ای کارساز وراهگشا نمی تواند به صورت جزیُ از فرهنگ مردم درآید.تازه ترین زمینه مشارکتً مشارکت شهروندان دراداره امور شهر هاست.ًاین مشارکت یکی ازالزامات زندگی شهری است وهنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفاًدر مکانی به نام شهرزندگی می کنند درآیندوبه شهروند بدل شوند.واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیری وتجمع برای منظور ی خاص می با شد.درمورد اصطلاح آن بحث های فراوانی شده است ولی در مجموع می توان جو هره اصلی آنرا درگیری،فعالیت وتاثیرپذیری دانست،لذا می توان گفت مشارکت عبارتست از در گیری ذهنی وعاطفی اشخاص درموقعیت های گروهی که آنان رابر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگررا یاری دهند ودر مسوُلیت کارشریک شوند.وقتی ازمشارکت مردم دراداره امور شهر ها سخن می گوییم،بلا فاصله متوجه تنوع بسیارزیاد آن شده ومشاهده می کنیم که طیف های وسیعی رادر درون خود جای می دهند واین پرسش مطرح می شود که ظر فیت مردم یک شهر برای مشارکت در ارایه خدمات شهری شهرشان توسط چه عاملی تعین می شود؟پاسخ این پرسش بستگی به چند عامل دارد:-فرهنگ سیاسی مردم-میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی –قواعد وقوانین حاکم برزندگی مردم اداره امور شهرها وارایه خدمات شهری در تمام شهر های دنیاواز جمله کشور ایران،مستلزم هزینه کردن مقادیر قابل توجهی است.به طور معمول شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی ارایه خدمات شهری ،برای تامین هزینه فعالیت های خود ازپنج منبع اصلی استفاده می کنند.

۱
۱-دریافت ازدولت مرکزی وکمک های بلا عوض بخش دولتی
۲-دریافت عوارض ومالیات از شهروندان
۳-فروش اموال ودارایی ها وعواید متفرقه
۴-فروش کالا هاوخدمات تولید وعرضه شده توسط شهرداریها
۵-دریافت وام نقش ومشارکت مردم در تامین مالی هزینه های خدمات شهری درچه زمینه هایی تجلی می کند؟

بیشتر متخصصین متعقدند که این نقش بیشتر در زمینه پرداخت عوارض ومالیات متجلی می شود.شهری که مردم آن قادر به تامین عوارض باحجم بالا باشند،قادر به کمک های بلا عوض بیشتری نیز خواهند بود.همچنین در خصوص نحوه مشارکت مردم دراداره امورشهر ها از طریق تامین نیروی انسانی نیز این پرسش مطرح است که ظرفیت یک شهر برای تامین نیروی انسانی اجرای طرح های شهری وخدمات شهری توسط چه عواملی تعین می شود؟به نظر می رسد موثرترین عامل دراین زمینه اندازه وترکیب جمعیت است.به طوری که دراین زمینه اندازه وترکیب جمعیت است.به طوری که هر چه تعداد جمعیت در یک شهر بیشتر باشد،عرصه نیروی داوطلب انجام خدمات شهری نیز بیشتر خواهدبود.از طرفی هرچه میزان فراغت افراد نیز بیشتر باشد تمایل بیشتری به مشارکت درارایه خدمات شهری خواهند داشت.از جمله عمده ترین موضوعات خدمات شهری که مردم در آن میتوانند به طور موثر نقش داشته باشند،عبارتنداز:-مشارکت درآبادانی شهرشهربه عنوان محل زندگی انسان بایدویژگی هاوشرایط مناسب آسایش ورفاه اوراداشته باشدویکی ازمهم ترین عناصر ساختاری شهرکه از اهمیت بسیاری درآسایش زندگی برخوردار است،مسکن می باشد.بیشترین فضاهای شهری رامسکن وکاربری های مسکونی تشکیل می دهندوتامین مسکن نیز ازمشکل ترین نیازهای شهروندان است.لذا بهره نگرفتن ازمشارکت مردمی درتمامی برنامه های توسعه شهری ازجمله تامین مسکن سبب می شود تا برنا مه هایی کهنظرات مردمرا درنظرات مردم رادرنظر نگرفته وهدف راتنها تامین وتحویل واحدهای مسکونی قرارمی دهند بسیارناموفق بوده وبه اتلاف منابع زیادی منجر گردید.مشارکت در تامین ایمنی شهربسترزندگی شهر راایمنی تشکیل می دهد.ایمنی رامجمو عه اقداماتی دانسته اند که برای رفع ویا کاهش خسارت جانی ومالی ناشی احوداث انجام می شود.مهم ترین سازمان تامین کننده ایمنی درشهر ها،آتش نشانی است.بی گمان بدون مشارکت مردمی در همرهی با آتش نشانی ها،این سازمان به خوبی ازعهده انجام وظایف خود بر نخوا هد آمد.مشارکت در بهبود محیط شهری بنابراین یکی از وظایف اساسی مدیریت شهری برای فراهم آوردن شرایط مناسب زیست شایسته انسانی در شهرها،توجه به بهبود محیط شهری است.روشن است که با توجه به معضلاتی که بر شمرد شد وبه دلیل گستردگی وپیچیدگی مسایل محط زیستی وپر هزینه بودن روش هاو ابزارهای مقا بله با آن،بهترین گزینه بررسی مدیریت شهری بهره گیری از مشارکت مردمی جهت محیط شهری است.خلاصه این که مشارکت مردمی دراجرای طرح های عمران وخدمات شهری اهمیتی بنیادین دارد.برخی ازمهم ترین اثرات مثبت مشارکت مردمی در این طرح ها به شرح زیر است:

۱-تامین نیروی انسانی ما هر برای اجرای طرح طبق برنامه منظم و توافق شده.
۲-نظارت مستقیم وفعال نماینده مردم در اجرای طرح.
۳-صر فه جویی بسیار در هزینه اجرای طرح.
۴-جلوگیری از توقف عملیات به جهت مشارکت همه جانبه مردم.
۵-شتاب بخشی به اجرای طرح.۶-بهبود کیفیت اجرایی طرح از نظر فنی .۷-بهره گیری کامل از طرح بلا فاصله پس ازپایان عملیات.۸-تلاش در نگهداری ومراقبت از طرح تمام شده به شکل دایُمی.۹-تاثیر زیاد طرح در زندگی مردم.۱۰عدم بروز مخالفت وتعارض های اجتماعی.تمام شد

۲-خدمات بهداشتی شهری شامل:-رفت وروب ونظافت شهر-جمع آوری وحمل ودفع زباله-خدمات بهداشتی ودرمانی –کشتار گاه –گورستان وغسالخانه –مبارزه با آلودگی هوا

۳-پارک سازی ودرختکاری وزیباسازی شهر شامل:-ایجاد وتوسعه ونگهداری پارکها –در ختکاری معابر (ایجاد ونگهداری) –میادین وتزیُنات شهری –چراغانی وجشن ها

۴-حفاظت شهر شامل:-جلوگیری از وقوع حریق-اطفاء حریق-سیل بندی ومسیل ها –دفاع غیر نظامی –رفع خطر ازساختمان های شکسته وکهنه ومزاحم-ترافیک

۵-فواید عامه شامل:-آب فاضلاب- برق-گاز

۶-خدمات اجتماعی شامل:-امور اصناف وپیشوران ونظارت در نرخ هاواوزان-خانه سازی وتجدید بنای محله های قدیمی-جلب سیا حان وهتل ومهما نخانه –حمل ونقل شهری –امور ورزشی وتربییتی وتفریحات سالم-موزه هاونمایشگاه هاوکتابخانه های عمومی بر اساس قانون شهرداریها(۱۳۳۴)تقریبا تمام تاسیسات شهری از جمله تاسیسات آب ففاضلاب وبرق زیر نظر شهرداری ها اداره می شد،اما بارشد وگسترش نظام اداری کشور ،اداره این تاسیسات به سازمانهای دولتی وابسته به وزارت نیروواگذار گردید واداره تاسیسات گاز رسانی نیز بر عهده شرکت ملی گاز ایران نهاده شد وشهرداریها نقش قبلی خود را در اداره تاسیسات خدمات شهری در جهت تاُمین انرژی از دست دادند . اما اکنون تاسیساتی که در مدیریت وبرنامه ریزی آنها به عهده شهرداری است، عبارتند از گورستان ها ، میادین میوه وتره بار،پایانه های مسافر بری وگشتارگاه های شهری .همان طور که بیان شد شهرداری هابه عنوان نهاد اجرایی ،مدیریت شهری که وظیفه حفاظت از فضاهای شهری ،ساخت وساز واجرای برنامه های توسعه شهری را بر عهده داردلذا هر گونه دخلوترف درفضای شهری باید باکسب اجازه از این نهاد صورت گیرد .وظایف خدمات شهری شهرداریها از نظر توزیع اعتبارات بودجه ای -درقالب برنامه های زیر تعریف ودسته بندی شده است:

۱-برنامه رفت وروب ونظافت شهر الف-رفت وروب ونظافت شهر ب-جمع آوری ودفع زباله ج-دفع حیوانات مزاحم

۲-برنامه نگهداری وبهبود محیط شهری الف-اداره امور گشتارگاه ها ب-اداره امور گورستانها ج-اداره امور پارکها وفضای سبز ۰(نگهداری پارکهاو فضای سبز نگهداری میادین) د-پلاک کوبی ونام گذاری

۳-امور آتش نشانی و خدمات ایمنی وحفاظت شهر الف –جلو گیری از وقوع حریق واطفاءآن ب- رفع خطرازساختمان های شکننده وکهنه ومزاحم ج-نگهداری ولایروبی مسیل ها د- هدایت آبهای سطحی ذ- نگهداری ومراقبت از شبکه فاضلاب

۴-برنامه بهبود ترافیک الف-ترافیک شهری (مطالعات ومدیریت سیستم حمل ونقل ترافیک)ب-اداره امور پارکینکها وپاراکو مترها )

۵-برنامه حمل ونقل شهری الف-اتوبوس رانیو مینی بوس رانی ب- تاکسیرانی ج- اداره امور حمل ونقل زیر زمینی

۶-برنامه خدمات اجتماعی الف- اداره امور هتل ها ورستوران ها ی وابسته به شهرداری ب- نگهداری مجتمع های تفریحی وابسته به شهرداری ج-کمک در امور ورزشی، تفریحات سالم ونظارتبر امور سینما ها با توجه به موارد مذکور به نظر می رسد شهرداریها به عنوان مهم ترین عامل ایجاد مولفه های ز ندگی شهری وظایف خطیری پیش رو داشته وعلاوه بر انجام وظایف پیش بینی شده در قانون شهرداری ها وافزایش رو به رشد تعداد شهر هاو جمعیت شهر نشینی،وظیفه شهرداری ها به عنوان ارایه کننده بخشی از خدمات شهری صرف ،از اهمییت بیشتری بر خوردار باشد.گر چه این توجه در قانون برنامه سوم وچهارم اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی کشور مدنظر قرار گرفته است ولی تاکنون در واگذاری وظایف جدید (البته وظایف منتزع شده از شهرداری ها در سال های قبل) اقدام عملی صورت نگرفته است .شهرداری ها به منظور ارایه خدمات مطلوب به شهروندان و به د لیل گستردگی حوزه خد مات شهری ،ووظایف خاصی که در نظافت ورفت وروب شهر،خدمات حمل و نقل عمومی ،خدمات ایمنی و….بر عهده دارندعموماً اقدام به تاسیس سازمان های تخصصی متولی،خدمات شهری در حوزه های مختلف به شرح زیر می نمایند البته این واحد ها با توجه به بزرگی شهر ودرجه شهرداری متفاوت،متنوع ودارای وظایف خاص نیز می باشند،بنابراین تشکیل نهاد های تخصصی برای انجام وظایف خاص یکی از برنامه های حکومت های –سازمان پارکها وفضای سبز – سازمان گورستا ن ها-سازمان میادین میوه وتره بار-سازمان زیبا سازی- سازمان گشتارگاه ها-سازمان بازیا فت وتبدیل مواد-سازمان خدمات موتوری سازمان اتوبوسرانی –سازمان مینی بوسرانی –سازمان نظارت بر تاکسرانی خدمات شهری ومشارکت مردمی مشارکت اگر چه به معنای عام آن از دیر باز بازندگی انسان پیوندداشته،اما به معنای جدید ازعرصه سیاست وپس از جنگ دوم جهانی آغاز گردید.علی رغم شکل گیری اندیشه مشارکت درتمام ابعاد زندگی،این گستردش هنوز به صورت علمی دیده نمی شود.در میان عواملی که ازگسترش سریع مشارکت جلوگیری می کنند،نبود فلسفه ای که کوشش های مشارکت جویا نه رافراهم آورد،فهم آن راآسان گرداند ونسبت به آن تعهد بیا فزاید بارز است.مشارکت پدیدهای ذهنی است که بدون فلسفه ای کارساز وراهگشا نمی تواند به صورت جزیُ از فرهنگ مردم درآید.تازه ترین زمینه مشارکتً مشارکت شهروندان دراداره امور شهر هاست.ًاین مشارکت یکی ازالزامات زندگی شهری است وهنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفاًدر مکانی به نام شهرزندگی می کنند درآیندوبه شهروند بدل شوند.واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیری وتجمع برای منظور ی خاص می با شد.درمورد اصطلاح آن بحث های فراوانی شده است ولی در مجموع می توان جو هره اصلی آنرا درگیری،فعالیت وتاثیرپذیری دانست،لذا می توان گفت مشارکت عبارتست از در گیری ذهنی وعاطفی اشخاص درموقعیت های گروهی که آنان رابر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگررا یاری دهند ودر مسوُلیت کارشریک شوند.وقتی ازمشارکت مردم دراداره امور شهر ها سخن می گوییم،بلا فاصله متوجه تنوع بسیارزیاد آن شده ومشاهده می کنیم که طیف های وسیعی رادر درون خود جای می دهند واین پرسش مطرح می شود که ظر فیت مردم یک شهر برای مشارکت در ارایه خدمات شهری شهرشان توسط چه عاملی تعین می شود؟پاسخ این پرسش بستگی به چند عامل دارد:-فرهنگ سیاسی مردم-میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی –قواعد وقوانین حاکم برزندگی مردم اداره امور شهرها وارایه خدمات شهری در تمام شهر های دنیاواز جمله کشور ایران،مستلزم هزینه کردن مقادیر قابل توجهی است.به طور معمول شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی ارایه خدمات شهری ،برای تامین هزینه فعالیت های خود ازپنج منبع اصلی استفاده می کنند

۱-دریافت ازدولت مرکزی وکمک های بلا عوض بخش دولتی

۲-دریافت عوارض ومالیات از شهروندان

۳-فروش اموال ودارایی ها وعواید متفرقه

۴-فروش کالا هاوخدمات تولید وعرضه شده توسط شهرداریها

۵-دریافت وام نقش ومشارکت مردم در تامین مالی هزینه های خدمات شهری درچه زمینه هایی تجلی می کند؟بیشتر متخصصین متعقدند که این نقش بیشتر در زمینه پرداخت عوارض ومالیات متجلی می شود.شهری که مردم آن قادر به تامین عوارض باحجم بالا باشند،قادر به کمک های بلا عوض بیشتری نیز خواهند بود.همچنین در خصوص نحوه مشارکت مردم دراداره امورشهر ها از طریق تامین نیروی انسانی نیز این پرسش مطرح است که ظرفیت یک شهر برای تامین نیروی انسانی اجرای طرح های شهری وخدمات شهری توسط چه عواملی تعین می شود؟به نظر می رسد موثرترین عامل دراین زمینه اندازه وترکیب جمعیت است.به طوری که دراین زمینه اندازه وترکیب جمعیت است.به طوری که هر چه تعداد جمعیت در یک شهر بیشتر باشد،عرصه نیروی داوطلب انجام خدمات شهری نیز بیشتر خواهدبود.از طرفی هرچه میزان فراغت افراد نیز بیشتر باشد تمایل بیشتری به مشارکت درارایه خدمات شهری خواهند داشت.از جمله عمده ترین موضوعات خدمات شهری که مردم در آن میتوانند به طور موثر نقش داشته باشند،عبارتنداز:-مشارکت درآبادانی شهرشهربه عنوان محل زندگی انسان بایدویژگی هاوشرایط مناسب آسایش ورفاه اوراداشته باشدویکی ازمهم ترین عناصر ساختاری شهرکه از اهمیت بسیاری درآسایش زندگی برخوردار است،مسکن می باشد.بیشترین فضاهای شهری رامسکن وکاربری های مسکونی تشکیل می دهندوتامین مسکن نیز ازمشکل ترین نیازهای شهروندان است.لذا بهره نگرفتن ازمشارکت مردمی درتمامی برنامه های توسعه شهری ازجمله تامین مسکن سبب می شود تا برنا مه هایی کهنظرات مردمرا درنظرات مردم رادرنظر نگرفته وهدف راتنها تامین وتحویل واحدهای مسکونی قرارمی دهند بسیارناموفق بوده وبه اتلاف منابع زیادی منجر گردید.مشارکت در تامین ایمنی شهربسترزندگی شهر راایمنی تشکیل می دهد.ایمنی رامجمو عه اقداماتی دانسته اند که برای رفع ویا کاهش خسارت جانی ومالی ناشی احوداث انجام می شود.مهم ترین سازمان تامین کننده ایمنی درشهر ها،آتش نشانی است.بی گمان بدون مشارکت مردمی در همرهی با آتش نشانی ها،این سازمان به خوبی ازعهده انجام وظایف خود بر نخوا هد آمد.مشارکت در بهبود محیط شهری بنابراین یکی از وظایف اساسی مدیریت شهری برای فراهم آوردن شرایط مناسب زیست شایسته انسانی در شهرها،توجه به بهبود محیط شهری است.روشن است که با توجه به معضلاتی که بر شمرد شد وبه دلیل گستردگی وپیچیدگی مسایل محط زیستی وپر هزینه بودن روش هاو ابزارهای مقا بله با آن،بهترین گزینه بررسی مدیریت شهری بهره گیری از مشارکت مردمی جهت محیط شهری است.خلاصه این که مشارکت مردمی دراجرای طرح های عمران وخدمات شهری اهمیتی بنیادین دارد.برخی ازمهم ترین اثرات مثبت مشارکت مردمی در این طرح ها به شرح زیر است:

۱-تامین نیروی انسانی ما هر برای اجرای طرح طبق برنامه منظم و توافق شده.
۲-نظارت مستقیم وفعال نماینده مردم در اجرای طرح.
۳-صر فه جویی بسیار در هزینه اجرای طرح.
۴-جلوگیری از توقف عملیات به جهت مشارکت همه جانبه مردم.
۵-شتاب بخشی به اجرای طرح.
۶-بهبود کیفیت اجرایی طرح از نظر فنی .
۷-بهره گیری کامل از طرح بلا فاصله پس ازپایان عملیات.
۸-تلاش در نگهداری ومراقبت از طرح تمام شده به شکل دایُمی.
۹-تاثیر زیاد طرح در زندگی مردم.
۱۰عدم بروز مخالفت وتعارض های اجتماعی.تمام شد