پیشینه تاریخی خمسلو و سنگباران

پیشینه تاریخی خمسلو:
شاید بتــوان گفت یکی از اسناد مهم قدمــت منطقه فریدونشهرحداقل ازعهد صفویه تاکنون وجود روستای خمسلو می باشــدکه البته مستنــدات تاریخی آن بعلت اینکه کمترمـــورد مو شکافی وتفحص قرارگرفته خیلی تصریح نشده است(متاسفانه فریدن نیرهمین نقض رادارد چراکه حکام عمدتاً به طبیعت ومراتع آن توجه داشته اند)خوشبختانه درموردخمسلو شواهد حسی وعینی بازمانده ازگذشته تقریباً مویدقدمت این محل است که مستندات آن ذیلاً به این شرح تقدیم حضورمی شود:
۱- وجودمنطقه مسکونی- کشاورزی کتوان در۵کیلومتری خمسلوکه علائم و شواهدموجود درآن(قبوروسنگ نوشته ها)دال برزندگی قومی متــدین،شجــاع،دراین منطقــه بوده  است (لازم بذکراست که کتوان از کتـــــوبه معنی مرغ سنگخـــــوار وان علامت جمــع می باشــد تشکیل شده است ازاین پرنده ها درآنجا هنوز هم وجــود دارندالبته احتمــال اینکه اسم این منطقه کتمان بوده است نیزاست که کتم معنی گیاهی رامی دهد که درارتفــاعات می روید وجنبه آرایشی دارد)
نوشته های روی قبره مویداین مطلب است که طایفه ( یبلو) بامتجاوزین افغانی درگیرشده وقربانیانی راتقدیم راه آزادی نموده(اشعارسنگ نوشته صفی خان مویداین مطلب است).
یبلو ازکلمه یب وپسوندلو به معنی کمانداران میباشد.یب معنای تیرپیکانداررامیدهد ولو نیز پسوند ترکی است.خمسلو نیزبه همین شکل ازدوقسمت خمس(شیره انگور) ولوتشکیل شده است واین هم بخاط شیره انگور کتوان ودره باغ می باشدکه ازکیفیت خوبی برخوردار
می باشد.درهرحال ظاهراً ترکهای یبلو ازتیره های سمرقندی می باشند که قبل از صفویه به این منطقه کوچ کرده اند.این طایفه درمقابل یاغی گریهای طوایف دیگر سدی محکم بوده که حالت سوق الجیشی کتوان ازاین حیث قابل ملاحظه است.

   
یبلوئیها بعدازمدتی کتوان رابعلت رشدجمعیت وقلت آب چشمه کتوان وفتح ا… بلاغی ازلحاظ سکونت ترک کرده اند و خمسلـو کنونی را در مجاورت رودخانه واقـــع کرده اند وبرای زندگی خویش انتخاب نموده اند.
۱- دانگ خان۲- حسن خان(فرزنــدخان بوده)۳- منصور بیگ (نوه دختری خان)۴- حاجی رضا(جد رضائیهـــای خمسلو) ۵-دانگ کلبی(دامادخان که سه چهارم جمعیت خمسلــو اولاد او محسوب می شوند)۶-امامقلی خان(برادرخان بوده)
۲- قرآن دستنویسی درخمسلو وجودداردکه به سفارش حاج رضاعلی(ازاولادکلبی)چنـد صد سال قبل نوشته شده است.
این قرآن درنوع خودبی نظیراست درصفحات آخراین مصحف شریف وقایع ایام قحطی ایران به تحــریر درآمــده و قیــم اجناس به نرخ آن زمان نوشته شده است واین قران فعلاً در یکی ازمساجدنگهداری میشود.
مساجدخمسلو یکی دیگر از سندهای معتبر و دلیل قدمت خمسلو و همچنین بیانگر روحیــه مذهب خواهی در این محلــه است.یکی ازمســاجد،مسجــد جامع می باشــد.سال بناء این مسجد راکسی به یادنداردولی در ورودی مسجـــد طرف راست،سنگ قبـــری پیدا شده که متعلق به کلبعلی بوده است ( این کلبعلی همان کلبــی معــروف است که درچاله محلـــه ساکن بوده وبافرزندان زندگی می کرده که هنوز محله بنام اومطرح است ودراینجا بدنیست گفته شوداولین شهید حضــرت ابی عبدا…(ع) جوانی بنام کلبی بوده است و ( روستایی به همین نام درشهرستان چادگان پا برجاست) درضلع غربی حیاط مسجد چندین قبردیگربودکه متعلق به خوانیــن و بزرگان خمسلــو بوده است.من جمله خانمی بــوده که گویا اولیــن بار مسجد را بنا نموده است.همه اینهاموید این مطلب استکه مسجـدخمسلــو (البته گویا بعداز تخریب وتجدیدبنا درسال ۸۱ به حسینیه تغییــر یافته است)قدمتـــی بیش از۲۵۰سال دارد.در محله کلبی مسجدکوچک دیگری است که امروزه تجـدید بنا شده که بانی و موسس آن حاج رضا علی ازاولاد متدین کلبی بوده است که قرآن او همانطور که ذکرشدامروزموجوداست.   تجدیدبنا مسجد خمسلو حدوداً به سال ۱۳۲۰برمیگــردد این مکان مذهبی که ازنظر معماری درنوع خودبی نظیربود وهیات عزاداران حضرت ابوالفضل (ع)قدیمـــی ترین هیات خمسلو در این مسجداست.

پیشینه محله سنگباران:
 شهربرف انبار دردهستان برف انبار واقع شده است،روستای سنگباران که درحال حاضر یک محله شهررا تشکیل می دهد،قبل از  رسمیت یافتن شهربرف انبار مرکز  دهستان برف انبار بوده است وساکنین روستای سنگباران درگذشتــه ارمنــی بـوده اندکه بتـــدریج این طبــقه اجتماعی به اصفهان مهاجرت نموده ومسلمانان جایگزین آنان شده اند واکنون سه قبرستان از ارامنه در محله سنگباران وجود دارد که هرکدام ازسنگها قدمت بیش از ۲۰۰سال را نشان می دهند.

گردآورنده:آقای علی علوی نژادعضوشورای اسلامی شهربرف انبار