وظایف شهروندی

درقبال وظایف مصرح درقانون برای مدیریت شهری که دربرگیرنده حقوق شهروندی نیزمیباشد،متقابلآشهروندان در ارتباط با شهر و مدیریت شهری دارای وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق  آنها  از  مدیریت  شهری  باعث ارتقاء  فضیلت جامعه شهری ، تأمین  سعادت  و  ایمنی شهری می گردد .

بطور کلی وظایف شهروندان را میتوان در چند مورد زیر خلاصه نمود :

۱- آشنائی با حق و حقوق خویش در جامعه شهری .

۲- آشنائی باوظایف و تکالیف مدیریت شهری و توانائیها و محدودیتهای مدیریت شهری درادارۀ شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خویش با این وظایف و امکانات .

۳- پس از آشنائی با  دو مقوله  فوق هر شهروند باید برای احقاق حق خویش و بالطبع بهبود وضعیت  جامعه شهری خود اقدام نموده و مدیریت شهری را وادار به انجام وظیفه و اعاده حق شهروندی خویش نماید .

۴- سعی وتلاش برای مشارکت در اداره شهر .

۵- افزایش حس تعلق خاطر خود به محله و شهر محل سکونت خویش .

۶- تشویق و ترغیب همشهریان خود به مشارکت در امور شهر .

با لحاظ  وظایف کلی  فوق الذکر ، وظایف شهروندان در قبال محله  و  شهر محل سکونت خویش را  میتوان بصورت جزئی تر بیان نمود. عمده این وظایف که بشرح ذیل بدانها اشاره گردیده است ، وظایفی هستند که از مواد مصرح در قانون شهرداریها (فصل مربوط به وظایف شهرداری) مستفاد گردیده است :

·        تلاش در حفظ نظافت و سلامت معابر و مجاری آبهای سطح شهر .

·        پرهیز از اشغال پیاده روها و معابر و ایجاد سد معبر .

·        خودداری از تخلیه نخاله ساختمانی و زباله ها در اماکن غیر مجاز .

·        تشریک مساعی با مدیریت شهری در حفظ  و ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه .

·        مشارکت در جلوگیری از رواج پدیده مذموم تکدی گری در سطح شهر .

·        مشارکت و همکاری با مدیریت شهری در ایجاد و گسترش مراکز فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه .

·        تلاش برای رفع خطر از بناها و دیوارهای خصوصی شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی .

·        پرهیز از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی .

·        خودداری از نصب دودکشهای ساختمانها که به نوعی باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر می گردد .

·        پرهیز ازایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی ازانحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین و یا مخالف اصول بهداشت عمومی شهر می باشد .

·        همکاری با مدیریت شهری درنگهداری و مراقبت و یاری رسانی به اطفال بی بضاعت و سر راهی .

·        خودداری از نصب تابلوهای آگهیها در محلهای غیرمجاز و بطور کلی پرهیز از هر گونه اقدامی که باعث کاهش نظافت و زیبائی شهر و نیز آسیب رسانی به منظر شهری میگردد .

·        عدم توقع از مدیریت شهری برای خدمات رسانی دراماکن خارج از محدوده مصوب و قانونی شهر و جلوگیری از ایجاد چنین توقعی بین ساکنین این گونه محلات و سایر همشهریان .

کوشش در عمل و رعایت مقررات مصوبی که به منظور انتظام بخشی به زندگی شهری وضع شده است و جلوگیری از قانون شکنی همشهریان و آگاهی بخشی به آنان برای رعایت مقررات شهری .