با توجه به فرسوده شدن بنر تابلوهای ورودی شهربرف انبار، این بنر توسط واحد روابط عمومی با همکاری خدمات شهری شهرداری، تعویض گردید.

روابط‌عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربرف انبار