پیام تبریک آقای حمیدرضا شریعتی‌نیا شهردار برف انبار به انتصاب شایسته برادر گرامی جناب آقای محمد مهدی فردوسی به سمت مدیرکل محترم دفترامورشهری و شوراهای استانداری اصفهان

شهرداریدرخدمت_مردم

روابطعمومیشهرداریوشورایاسلامیشهربرفانبار

کانال شهرداری در روبیکا
@shabarfanbar