ارتباط مردم با شهرداری

خدمت رسانی به مردم تاجائیکه امکان داردسعی میشودبه نحواحسن صورت گیرد تا عـلاوه برحل مشکلات مردم موجب جلب رضایت مردمی آنان از سیستم عملکرد شهـرداری می شود،تحولات این امردر طول این سالها بصورت گسترده ای صورت پذیرفته است،ارزیابی شهــرداری از رضایت مندی مردم با توجه به عملکرداین شهرداری خوب می باشدوعمده مردم ازانجام فعالیتهای دوایر مختلف شهرداری رضایت دارند ومیزان وابستگی مردم شهر به سیستم شهــرداری درطول این سالها تاکنـون به دلیل تازه تاسیس بـودن شهـر وانجام پرو‍ژه های عمرانی وساختمان سازی درشهر به میزان حداکثر وابستگی بوده است.