وظایف شهرداری

– ایجادخیابانهاوکوچه ها ومیدانهاوباغهای عمومی ومجاری آب وتوسعه معابردرحدودقوانین موضوعه.

– تنظیف ونگاهداری وتسطیح معابروانهارعمومی ومجاری آبهاوفاضلاب وتنقیه قنوات مربوط به شهر وتامین آب وروشنایی به وسایل ممکنه.

-مراقبت دراموربهداشت ساکنین شهروتشریک مساعی باموسسات وزارت بهداری درآبله کوبی وتلقیح واکسن وغیره برای جلوگیری ازامراض ساریه.

-جلوگیری ازگدایی وواداشتن گدایان بکار وتوسعه آموزش عمومی وغیره.

-حفظ واداره کردن دارایی منقول وغیرمنقول شهرداری واقامه دعوی براشخاص ودفاع ازدعاوی اشخاص علیه شهرداری.

-برآوردوتنظیم بودجه ومتمم بودجه واصلاح بودجه وتفریغ بودجه شهرداری وتنظیم پیشنهادبرنامه ساختمانی واجرای آن.

– انجام معاملات شهرداری،اعم ازخریدوفروش اموال منقول وغیرمنقول ومقاطعه واجاره واستجاره،پس ازتصویب شورای اسلامی شهربارعایت صلاح وصرفه   ومقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی شده دراین قانون.

-اهداء وقبول اعانات وهدایابه نام شهرباتصویب شورای اسلامی شهر.

– تهیه آمارمربوط به امورشهروموالیدومتوفیات.

– ایجادغسالخانه وگورستان وتهیه وسایل حمل اموات ومراقبت درانتظام امورآنها.

– اتخاذتدابیرموثرواقدام لازم برای حفظ شهرازخطرسیل وحریق.

-پیشنهاداصلاح نقشه شهردرصورت لزوم وتعیین قیمت عادله اراضی وابینه متعلق به اشخاص،که مورداحتیاج شهرباشد،برطبق قانون توسعه معابروتامین محل پرداخت آن وایجادوتوسعه معابر.

-تهیه وتعیین میدانهای عمومی برای خریدوفروش ارزاق وتوقف وسائط نقلیه وغیره.

– جلوگیری ازایجاد وتاسیس کلیه اماکن که به نحوی ازانحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت درشهرهاست.

-احداث بناها وساختمانهای موردنیازمحل ازقبیل رختشویخانه ومستراح وحمام عمومی وکشتارگاه ومیدانها وباغ کودکان وورزشگاه مطابق اصول صحی وفنی واتخاذ تدابیرلازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.

  تشریک مساعی بافرهنگ درحفظ ابنیه وآثارباستانی شهروساختمانهای عمومی ومساجدوغیره.

-اهتمام درمراعات شرایط بهداشت درکارخانه ها ومراقبت درپاکیزگی گرمابه ها ونگاهداری اطفال بی بضاعت وسرراهی.

-صدورپروانه برای کلیه ساختمانهای که درشهرساخته می شود.

-ساختن خیابانها وآسفالت کردن سواره روها وپیاده روهای معابروکوچه های عمومی وانهاروجدولهای طرفین ازسنگ آسفالت وامثال آن به هزینه شهرداری هرمحل.

-پیشنهادبرقراری یاالغاء عوارض شهروهمچنین تغییرنوع ومیزان عوارض،اعم ازکالای وارداتی وصادراتی کشورو محصولات داخلی وغیره وارسال یا نسخه ازتصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.

– وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابرونصب لوحه نام آنها وشماره گذاری اماکن ونصب تابلوی الصاق اعلانات وبرداشتن ومحوکردن آگهی هاازمحل های غیرمجازوهرگونه اقداماتی که درحفظ نظافت وزیبایی شهرموثرباشند.

 شهرداری خارج ازحدود مصوب شهر,حق تعهدوتهیه وتوزیه آب وبرق وسایرتاسیسات شهرداری راندارد.

اجرای مقررات شهرداری,که جنبه عمومی دارد وبه تصویب شورای اسلامی شهررسیده,پس ازاعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است.