سخن شهردار

سپاس بیکران وحمــــد و ثنای وبی انتها، قــدرت لایزل احـــدیت را که چشمــه جوشان فضل اسـت، رحمـــان ورحیم  است وجاودان، اوکه خالق است بصییر ، سمیع و علیم.

خــدایا چنان شکـرنعمــت هایت را بجای آوریم که شکـر هر نعمت شکری دیگر را واجب میکند،خدایا بپذیر ما را و رحمت بی منتهایت رابرما ارزانی دار، ای رحیم وای کریم…..

شروع بکار وب سایت شهـــــــرداری برف انبار بالی شد تا از این طریق بتوانیم با مردم غیور ایران زمین و ایرانــدوستان جهان ارتباطی داشته باشیم واز سرزمین زر خیـر بــرف انبار، شهـــری که آوازه مـــردانگی مردمانش ،فضـل و بخشش و احسـانش زبانزد خاص و عام است.شه_ری که گل بوته ی ســـرخ شهادت آذین و نشانه پیروی ازولایت ســرخ ائمه رانشان میـدهد، شهری که باتقدیم فرزندانی غیور،عزیز،شجاع،متفکر ودلاور درطــول هشت سال دفاع مقـدس و وفــاداریش را به نظام مقــــدس جمهـوری اسلامی ایران ثابت کرد.سخن بگوئیـــم برف انبار شهـــری از تبار تعصب و غیرت در حفــظ و حراست از دین و نامـــوس و کشـور با طبیعتی بکر و زیبا با چشمه های جوشان و پر آب با سرزمینی پهناور و زر خیر مـــردانی کوشا و تلاشگر وبازنانی غیـــور و الگو و با جوانانی رشید و عاشورایی همیشه بیـدار و هـــوشـــیار بوده و چون نگینی در غـــرب استــان درخشیــده و انشاء ا… خـــواهـد درخشید،بـــرف انبار باوجود دو محله (سنگباران وخمسلو) و دوقوم لروترک بازندگی مسمالمت آمیزو اخوت اسلامی خودراسرافراز و سربلند از  همه آزمایشهای بوجـود آمده میـداند و همـــواره با صلابت واستوار خواهدبود انشاء ا…

لذا وب سایت شهرداری باخشنودی تمام وسینه ای فـــراخ آماده شنیدن نظرات شما می باشد.

بیایید فرد فردمان یکی شـویم و شهــــری نوبسازیم. که به تنهـــایی هیـــچ کاری شدنی،نیست.

حمیدرضا شریعتی نیا