برف انبار

برف انبار

شهربرف انباریکی از شهــرهای شهرستان فریدونشــهر می باشدکه این شهــرستان ازتوابع استان اصفهان ازجانب شمال و مشرق به شهرستان فریدن واز  جانب شـمال غرب وغرب به لـرستان و از طرف جنـوب غرب به خوزستان واز جنــوب به چــهارمـحال بختیاری محدودمی گردد،شهربرف انبار با موقعیت خود در مسیر جاده آســـفالته داران به فریدونشـــهر واقع شــــده است ودر ــمورخه 24/6/82 باجــمعیت ۶۰۰۰نفر، از دو مجموعه روستایی خمسلووسنگباران با وسعت ۴۰۰ کیلومـــترمربع شکل یافته است واین شهر بافاصله ۱۵کیلومتری از مرکز شهرستان و۱۵۰کیلومتری از مرکز استان واقع شده است. نام شــهر برف انبار براساس نام دهستان برف انبار که یکی از دهستانهای ناحیه شمال شرقی شهرستان فریدونشهر بود،برف انبار نامـیده شد.این شــــهر از دو مرکز روستایی خمسلووسنگباران تشکیل یافته است وساکنین محله خمسلو ازاقـوام ترک وبه زبان ترکی تکلم می نمایندوبه زبان فارسی تسلط کامل دارند.چــــندین خانوار غیربومی ساکن در محـــله خمسلو که از پشتکوه به این محله مهاجرت داشته اندوبه زبان لری صحبت می نمایـــند وساکنین محله سنگباران درگذشـــته ارمنی بوده اند که بتدریج این طبقه اجتماعی به اصفهان مهاجرت نموده ومسلمانان جایگزین آنان شــده اند,لذا زبان آنان نیز در بدو امــر ارمنی زبان بوده است  و پس از مـهاجرت آنان، ساکنین جایگزین اززبان محلی که عمدتاً لری وترکی است بهره میگــیرند ودین ساکنین هردو محـــله اسلام ومذهـــب آنان شــیعه است. ونسبت به مراسم مذهبی همانــندسایر روستاهای منطقه دارای اعتقادات محکم می باشنــدکه بااهدای ۱۴شهید گلگون کفن وچندین ایثارگر،آزاده وجانباز  به  میهن  انقلاب  اسلامی همانندسایرشهرهای کشوربرای پیروزی انقلاب اسلامی اهـــــداء نمودند. شهــر برف انبـار با جمعیت تقریبی ۶۰۰۰نفر، روستای خویگان علیا راتحت نفوذ مستقیم خوددارد.